Організація науково-методичної роботи з педагогічними працівниками школи у 2019-2020 н.р.

Відповідно до законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Концепції «Нова Українська школа», Концепції «Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті», Концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності, підвищення якості освітнього процесу, нормативно-правових та інструктивно-методичних документів до початку 2019-2020 навчального року, з метою створення умов особистісного професійного розвитку кожного вчителя, стимулювання їх професійного інтересу і формування особистісного професійного запиту вчителя та враховуючи те, що районною науково-методичною темою є «Організація методичного супроводу освітнього процесу в умовах впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

1. Виходячи із результатів анкетування серед педагогів школи щодо вибору методичної проблеми визначити на 2019-2024 роки методичну тему школи «Удосконалення освітнього процесу завдяки розвитку професійної компетентності педагога».

2. З метою якісної реалізації даної проблеми затвердити наступну структуру внутрішкільної методичної роботи:

2.1. Предметні методичні комісії:

2.1.1. Вчителів суспільно-гуманітарного циклу, з керівником Ковальською С.І. та методичною проблемою «Розвиток компетентностей школярів на підставі диференційованого та індивідуального підходів до організації освітнього процесу.»

2.1.2. Вчителів природничо-математичного циклу з керівником Почапською С.П. та методичною темою «Впровадження Нових державних стандартів базової і повної загальної освіти, як основа формування компетентного випускника школи».

2.1.3. Вчителів початкових класів з керівником Томашевською О.С. та методичною темою «Розвиток розумових, пізнавальних, творчих здібностей молодих школярів в рамках реалізації «Нової української школи».

2.1.4. Класних керівників з керівником Байдалюк Н.Г. та методичною темою «Створення сприятливих умов психічного розвитку можливостей і здібностей учнів»

2.2. Психолого-педагогічний семінар з темою «Психолого-педагогічне забезпечення впровадження Концепції «Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті».

2.3. Творча група «Упровадження в освітній процес особистісно зорієнтованих технологій навчання та їх роль в реалізації Концепції «Нова українська школа ». Керівник – Заболотна Л.В.

2.4. Для організації методичної роботи у навчальному закладі утворити шкільну методичну раду у складі:

- Островерх В.Д. – голова ради, заступник директора з НВР;

- Ковальська С.І. – заступник голови ради, керівник методичної комісії вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

- Байдалюк Н.Г. – секретар ради

- Почапська С.П. – член методичної ради;

- Томашевська О.С. – член методичної ради.

3. З метою реалізації методичної теми затвердити програму її реалізації та визначити педагогічну тему «Творчий учитель – творчий колектив – творчий учень»

4. Методичній раді школи, заступникам директора з НВР Островерх В.Д. та ВР – Байдалюк Н.Г.:

4.1. здійснювати роботу щодо ефективної підготовки педагогів до освітньої діяльності в умовах упровадження Концепції «Нова українська школа».

Протягом 2019/2020 навчального року

4.2. Організовувати методичну роботу з педагогічними працівниками на засадах диференційованого, особистісно-орієнтованого підходів із врахуванням принципів наступності, діагностики, практичної й адресної спрямованості, педагогічної майстерності та творчого потенціалу.

Протягом 2019/2020 навчального року

4.3. сприяти створенню цілісної системи підвищення рівня професійної майстерності через використання оновлених форм роботи з педагогами, зокрема використання дистанційної освіти.

Протягом 2019/2020 навчального року

4.4. Здійснювати організаційно-методичний супровід шкільних етапів військово-патріотичних, спортивно-масових та оздоровчих заходів.

Протягом 2019/2020 навчального року

4.5. Надавати консультативну допомогу педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти району щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2019 року №1038 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від16.06.2015року №641».

Протягом 2019/2020 навчального року

4.6. Забезпечити організаційно-методичний супровід конкурсу фахової майстерності «Учитель року 2020».

Жовтень 2019 року – лютий 2020 року

4.7. Здійснювати організаційно-методичний супровід викладання предметів в умовах впровадження Нових держаних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

Протягом 2019/2020 навчального року

4.8. Організувати роботу шкільної атестаційної комісії, надавати методичну допомогу та консультації з питань атестації педагогічних працівників.

Протягом 2019/2020 навчального року

4.9. Розробити план заходів щодо удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю.

До 30.09.2019

4.10. Здійснювати моніторинг якості освіти у початковій, основній та старшій школах.

Протягом 2019/2020 навчального року

4.11. Забезпечити організаційно-методичний супровід участі педагогічних працівників у створенні власних програм, веб-сайтів, блогів.

Протягом 2019/2020 навчального року

4.12. вивчати, узагальнювати та поширювати ефективний педагогічний досвід вчителів закладу.

Протягом 2019/2020 навчального року

4.13. забезпечувати розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та їх подальше використання в освітньому процесі.

Протягом 2019/2020 навчального року

5. Керівникам шкільних методичних комісій Ковальскій С.І., Байдалюк Н.Г., Томашевській О.С., Почапській С.П.:

5.1 Забезпечити умови для підвищення кваліфікації педагогів щодо роботи в умовах упровадження Концепції «Нова українська школа».

Протягом 2019/2020 навчального року

5.2. Здійснити планування роботи шкільних методичних комісій вчителів – предметників відповідно до методичної теми та педагогічної теми закладу освіти.

До 19.09.2019

5.3. Забезпечити неухильне дотримання чинних методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів та ведення шкільної документації.

Протягом 2019/2020 навчального року

5.4. Забезпечити проведення самоаналізу щодо результатів здійснення освітнього процесу з метою планування оптимальних умов функціонування закладу.

До 30.12.2019 та до 30.05.2020 р.

5.5. Забезпечити взаємовідвідування уроків в рамках методичних комісій.

Протягом 2019/2020 навчального року

5.6. Організувати інформаційний і консалтинговий супровід викладання предметів відповідно до оновлених навчальних програм.

Протягом 2019/2020 навчального року

5.7. Забезпечити впровадження інноваційних методик з метою підвищення результативності освітнього процесу.

Протягом 2019/2020 навчального року

5.8. Забезпечити підготовку учнів до зовнішнього незалежного оцінювання на різних етапах уроку.

Протягом 2019/2020 навчального року

5.9. Сприяти створенню умов для активної пізнавальної та творчої діяльності школярів, активно залучати їх до різних видів інтелектуальних змагань.

Протягом 2019/2020 навчального року

5.10. Організувати індивідуальну роботу з інтелектуально обдарованими учнями.

Протягом 2019/2020 навчального року

5.11. Забезпечувати дитиноцентричний підхід у роботі класних керівників щодо виховного спрямування кожного уроку, переглянути і змінити неефективні форми виховного впливу.

Протягом 2019/2020 навчального року

5.12. Ррозширити практику проведення серед учнів тематичних заходів національно-патріотичного спрямування.

Протягом 2019/2020 навчального року

Кiлькiсть переглядiв: 151